GIỚI THIỆU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN TỦ SÁCH HUẾ

Nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, lưu giữ, quảng bá những nguồn tư liệu, các ấn phẩm về Huế đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh Huế qua sách, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học cho việc nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sự hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cùng sự nỗ lực hoạt động của các đơn vị trong việc xây dựng Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế.
Để tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động phát hành xuất bản phẩm để xây dựng và phát triển Tủ sách Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh đã trình UBND tỉnh xin phép thành lập Ban Sáng lập để chuẩn bị thành lập Quỹ phát triển Tủ sách Huế.

Thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Ban Sáng lập Quỹ tích cực làm hồ sơ, chọn nhân sự, huy động tiền đóng góp ban đầu của Sáng lập viên thành lập Quỹ. Sau quá trình chuẩn bị công phu, các điều kiện về thành lập Quỹ theo quy định của Nhà nước đã hoàn thành.
Ngày 08/4/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ phát triển Tủ sách Huế.


Tôn chỉ, mục đích của Quỹ:
1. Quỹ Phát triển Tủ sách Huế (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng và phát triển Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế, được thành lập và quản lý bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, lưu giữ, quảng bá những nguồn tư liệu, các ấn phẩm về Huế đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh Huế qua sách, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học cho việc nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực.
2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; đóng góp Quỹ từ nguồn thu phát hành xuất bản phẩm để xây dựng và phát triển Tủ sách Huế.
Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở của Quỹ
1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:
a) Không vì mục đích lợi nhuận.
b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.
c) Theo Điều lệ của Quỹ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực Quỹ hoạt động.
2. Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
4. Trụ sở của Quỹ đặt tại: 53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Chức năng của Quỹ:
Sử dụng tài sản của Quỹ để phục vụ, hỗ trợ Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
Tiếp nhận đóng góp từ nguồn thu phát hành xuất bản phẩm để xây dựng Quỹ Phát triển Tủ sách Huế, từ đó duy trì, phát triển Tủ sách Huế.
Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ:
Hoạt động theo đúng Điều lệ Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Khai thác, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tiền huy động vào Quỹ.
Trong quá trình hoạt động, hoạt động tài chính của Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài chính; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của tổ chức, cá nhân tài trợ và của cộng đồng theo quy định của Pháp luật.
Tổ chức tuyên truyền, vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tiền tài trợ do các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ theo đúng tôn chỉ mục đích của Quỹ và theo quy định của Pháp luật.
Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.
Cơ cấu tổ chức của Quỹ:
– Hội đồng quản lý Quỹ.
– Ban kiểm soát Quỹ.
– Giám đốc, phó giám đốc Quỹ.
– Văn phòng Quỹ.
Hội đồng quản lý Quỹ gồm:
– Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;
– Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;
– Các Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.
Thông tin liên lạc đóng góp, tài trợ Quỹ phát triển Tủ sách Huế: Quỹ phát triển Tủ sách Huế, Địa chỉ: 53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Điện thoại: 0234.6559.666, Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI ĐIỆN NGAY 0234 6559666